กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมสมัคร Prime Minister’s Business Enterprise A

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์


ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัคร

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น
Prime Minister’s Business Enterprise Award

ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเกิดใหม่ยอดเยี่ยม
(Best Business Start Up) ประจำปี 2557

 
 
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น (Prime Minister’s Business Enterprise Award)
เป็นรางวัลที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน
และให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น
มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง
และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ
โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก
 
ปัจจุบันได้มีการมอบรางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award
มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
ให้รับรางวัลแล้วรวม 414  บริษัท (502 รางวัล)
 
สำหรับในปี 2557 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้แบ่งรางวัลเป็น 7 ประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้
 
1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
2. รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)
3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best DEmark)
5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม
(Best OTOP Export Recognition)
7. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเกิดใหม่ยอดเยี่ยม (Best Business Start Up)


ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.pmenterpriseaward.com/
 
ใบสมัครรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
และตัดสินผู้สมัครรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น

(Prime Minister’s Business Enterprise Award)
ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเกิดใหม่ยอดเยี่ยม
(
Best Business Start Up) ประจำปี 2557
คลิกที่นี่

 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาธุรกิจสู่สากล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โทร. 02-507-8164, 02-507-8169, 02-507-8249, 02-547-4254
โทรสาร 02-547-4253
E-mail:
bmc.ditp@gmail.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมสมัคร Prime Minister’s Business Enterprise A
Downloads Pdf

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัคร รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น Prime Minister’s Business Enterprise Award ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเกิดใหม่ยอดเยี่ยม (Best Business Start Up) ประจำปี 2557
 
Share