ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน...
 
  Business Matching
แบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่องการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กร 
 
     
     
     ด้วย Social Mediaได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่ และ SME รวมทั้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประสงค์สำรวจเกี่ยวกับการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กรของท่านสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท่านต่อไป
(หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำมาเผยแพร่แต่อย่างไร)
 
     ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยใส่เครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ตรงกับท่านที่สุด หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ในแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กร
............................    
>> .
คลิกที่นี่
เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

.
<<
     
     สำหรับท่านที่กรอกข้อมูล  100 ท่านแรก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม สัมมนา / อบรม ฟรี!  ในอันดับต้นๆ เมื่อหน่วยงานจับคู่ธุรกิจได้มีการจัด สัมมนา/อบรมเกี่ยวกับ Social Media ให้กับสมาชิก
     
     ท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างสูง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้
     
 

              
Follow us everywhere   
   
 
         

         
แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการใช้และความต้องการด้าน Social Media ขององค์กร (100 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม ฟรี! จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 
Share