Bitcoin : สกุลเงินดิจิตอลแบบใหม่ที่น่าจับตามอง

Bitcoin : สกุลเงินดิจิตอลแบบใหม่ที่น่าจับตามอง
 
Bitcoin คือเงินดิจิตอลสกุลหนึ่ง (Digital Currency) ที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีการควบคุมและกำหนดมูลค่าจากหน่วยงานใดทั้งจากเจ้าของเว็บไซต์ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานกลางของรัฐเหมือนกับเงินสกุลอื่น ทาให้ค่าเงินของ Bitcoin จะไม่ถูกแทรกแซงจากการดาเนินนโยบายการเงิน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว Bitcoin จึงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงวิกฤตยูโรโซนดังเช่นกรณีประเทศไซปรัสได้มีการจากการถอนเงินภายในประเทศและการตัดบัญชีเงินฝากของประชาชนไปใช้หนี้ของรัฐบาลในช่วงวิกฤตทาให้ค่าเงินของไซปรัสและยูโรโซนตกต่ำลงอย่างรุนแรง แต่ Bitcoin ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
 

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.scbeic.com/stocks/extra/7167_20140311144955.pdf

Bitcoin : สกุลเงินดิจิตอลแบบใหม่ที่น่าจับตามอง Bitcoin คือเงินดิจิตอลสกุลหนึ่ง (Digital Currency) ที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีการควบคุมและกำหนดมูลค่าจากหน่วยงานใดทั้งจากเจ้าของเว็บไซต์ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานกลางของรัฐเหมือนกับเงินสกุลอื่น
 
Share