Training : การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 15การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 15

Effective and Impressive English E-mail Communication#15

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บรรยาย โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศกำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 - 10.30 น. ความสำคัญของการใช้ฟังก์ชั่นการส่ง E-mail ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในการสื่อสาร E-mail
o   ลักษณะภาพรวมที่ดีของการสื่อสาร E-mail
o   หลักการและขั้นตอนการสื่อสาร E-mail
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น. หลักการเขียนสื่อสารผ่านอีเมล์
o   ด้านโครงสร้างและรูปแบบ
o   ด้านเนื้อหาถ้อยคำ
o   ด้านโทนภาษา
จรรยาบรรณ มารยาท และข้อควรคำนึง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง S'cafe ชั้น 6)
13.00 – 14.45 น. E-mail Writing Case Study & Workshop
ศึกษาตัวอย่าง E-mail กรณีต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขจุดต่างๆ ที่บกพร่องให้ดีขึ้น เช่น อีเมล์นัดหมายประชุม นัดหมายคู่ค้า การแนะนำสินค้า/บริการ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งข่าวสาร การสอบถามติดตามเรื่องงาน การขอความอนุเคราะห์ การขอโทษในบริการและความไม่สะดวกต่างๆ
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
15.00 – 16.25 น. E-mail Writing Case Study & Workshop
o   ฝึกเขียน E-mail ในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้ตอบ E-mail ได้แก่ การส่งขอข้อมูลและการตอบรับ การส่งแจ้งปัญหาและการตอบขอโทษ
16.25 – 16.30 น. ถาม-ตอบ


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2020 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More

  • ใบสมัครกิจกรรม Download
  •  กำหนดการ Download

Contact Us
คุณนิศาชล (มั้งกี้)
TEL : 02-345-1132
Mobile : 086-329-1975,1977
Mail : nisachons@fti.or.th
LINE ID : https://line.me/ti/g2/EV-a-d5TrvKzFnGIPghABA


   FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

  •  
วันที่จัดกิจกรรม : 23 เมษายน 2563
เวลา : 8.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.00-9.00 น.)
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Galleria 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กทม.
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share