Open House Network| ศึกษาดูงาน บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำเทคโนโลยีสำหรับด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า06.15 – 06.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับประทานอาหาร ชา-กาแฟ ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(** สำหรับท่านที่ประสงค์เดินทางร่วมกับคณะสภาอุตสาหกรรมฯ**)
06.30 – 09.00 น.
 • เดินทางสู่ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
09.00 – 9.20 น.
 • กล่าวต้อนรับและกล่าวที่มาของกิจกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด
09.20-10.45 น.
 • ศึกษาดูงาน :
 1. กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer)
 2. ศูนย์ Robotics Application Center
10.45 – 11.00 น.
 • รับประทานอาหารว่าง ชา – กาแฟ
11.00 – 12.00 น.
 • บรรยาย : โดย บริษัท เอบีบี  (ประเทศไทย) จำกัด
 1. ภาพรวมบริษัท บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. กลยุทธ์ความสำเร็จ หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อนาคตอย่างยั่งยืน
12.00 – 13.00 น.
 • รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
 • เดินทางกลับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณจารุณี 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1180  มือถือ : 086-329-1978, 086-329-1976
E-mail : wanasbodeet@fti.or.th, jaruneeh@fti.or.th
 
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : ุ6.30- 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: wanasbodeet@fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@fti.or.th
 
Share