BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! *อุตสาหกรรมอาหาร - Food Cluster • Cluster Visit @อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | 20 ส.ค. 62


เวลา กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
13.00 – 13.40 น. Insight Thailand Science Park:
ทำความรู้จักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้านวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ การสนับสนุนทางด้านการเงินและธุรกิจ จาก สวทช. และบริษัทเอกชน ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
13.50 – 14.30 น. เยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food & Feed Innovation Center)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผลงานวิจัยสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
14.40 – 15.10 น. เยี่ยมชม Future Food Lab : Food Innopolis
โครงการ Future Food Lab ซึ่งเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทน. โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย Excellent commercialization research center ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะการเป็นหน่วยงานสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานความรู้/เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างลงตัว เอื้อต่อการสร้างรูปแบบ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาด  ผ่านกระบวนการคิด เพิ่มมูลค่า และใส่คุณค่า ด้วยการจัดการนวัตกรรมแบบเปิดสานพลังและเสริมแรงบวกจากภาคภาคีธุรกิจ จนเกิดการทำงานสานประโยชน์ร่วมกัน (co-creation) ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตและการค้า สร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในทุกระดับ คือ SML รวมถึงการสร้างกลุ่ม startup นับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
15.20 – 15.50 น. เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (Betagro Science Center Co.,Ltd)
ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการทดสอบคุณภาพด้านอาหารและอาหารสัตว์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านฟาร์มปศุสัตว์ อาหารสัตว์ อาหาร น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทิ้ง เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และปุ๋ย ดำเนินงานภายใต้มาตราฐานสากล ISO9001/2008 และ 17025:2005 และยังให้บริการศูนย์บริการวิชาการ  เพื่อฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและความเข้าใจการใช้บริการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตปศุสัตว์ และบริการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญสำหรับห้องปฏิบัติการ
16.00 – 16.30 น. Techno-Business Clinic / ถาม – ตอบ


ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)
 ..
Reserve Now >
Or
https://forms.gle/3duuFM69xg5sxRgx8 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  ..
 กำหนดการ Download >
 แผนที่ Download >

วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา : เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share