Training & Workshop | เจาะลึก L/C เพื่อการนำเข้า – ส่งออกอย่างมืออาชีพ
TRAINING&WORKSHOP

เจาะลึก L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออกอย่างมืออาชีพ

Handle L/C (Import-Export) Professionally

บรรยายโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                                                                                                             


กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
   09.00– 10.30 น.
 • L/C Flow และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน L/C
 • INCO terms ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการค้า
 • ความสำคัญและประเภทต่างๆ ของ L/C
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 1. – 12.00 น.
 • เทคนิคการเปิดและอ่าน L/C อย่างมืออาชีพ (Efficient L/C Opening and Reading Technique)
  1. เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ในการขอเปิด L/C
  2.  ความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจเอกสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Buffet)
   13.00 – 15.00 น.
 • เทคนิคการเปิดและอ่าน L/C อย่างมืออาชีพ (Efficient L/C Opening and Reading Technique)  (ต่อ)
  1. เทคนิคการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาโดยใช่เหตุ
  2. ข้อควรทราบอื่นๆ และปัญหาที่มักพบบ่อยในการทำเอกสาร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 1. – 16.25 น.
 • ลดความเสี่ยงเอกสารติด Discrepancy
 • ความช่วยเหลือที่ทาง Exim Bank สามารถให้การสนับสนุนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
  1. การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Finance)
  2. การเงินเพื่อการส่งออก : Packing Stock, Packing Credit, Factoring, Bank Guarantee
  3. การเงินเพื่อการนำเข้า : L/C Trust Receipt, Letter of Guarantee, Shipping Guarantee
  4. การทำประกันการส่งออก
16.25 – 16.30 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,200 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th
  
 
วันที่จัดกิจกรรม : 22 สิงหาคม 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Galleria1 ชั้น 5 โรงแรมS31 สุขุมวิท31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share