BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! *อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ • Cluster Visit @อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | 26 ก.ค. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี | จัดโดย F.T.I. Business Matching & TSP* ฟรี สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก F.T.I., BM Platinum & BM Member **

BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! 
CLUSTER VISIT AT  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 


วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 • เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2
(INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

จำนวนจำกัด 30 ท่าน (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)


เวลา กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
13.00 – 13.40 น. Insight Thailand Science Park:
ทำความรู้จักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้านวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ การสนับสนุนทางด้านการเงินและธุรกิจ จาก สวทช. และบริษัทเอกชน ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
13.50 – 14.30 น. เยี่ยมชม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
เป็นผู้ออกแบบวงจรรวมและพัฒนาเป็นไมโครชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง (Fabless/factoryless Company) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบและรับรองคุณสมบัติของไมโครชิป ประเภทที่สามารถกำหนดความสามารถในการทำงาน ทั้งแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Application Specification Integrated Circuit : ASIC) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนั้นในการต่อยอดธุรกิจ
14.40 – 15.10 น. เยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15.20 – 15.50 น. เยี่ยมชม บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
  • วิจัยออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • Artificial intelligence (AI)
16.00 – 16.30 น. Techno-Business Clinic / ถาม – ตอบ
  • ขอรับคำปรึกษาแบบ One-On-One เพื่อขอใช้บริการและการสนับสนุน

ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)
 ..
Reserve Now >
Or
https://forms.gle/zrcBujKGJBuR6FB98 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  ..
 กำหนดการ Download >
 แผนที่ Download >

ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share