BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! *อุตสาหกรรมอาหาร - Food Cluster • Cluster Visit @อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | 30 พ.ค. 62* ฟรี สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก F.T.I., BM Platinum & BM Member **

BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! 
CLUSTER VISIT AT  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
อุตสาหกรรมอาหาร (Food Cluster)วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 • เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จำนวนจำกัด 30 ท่าน (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)
• ปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม 2562 •
     
มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล
(Mitr Phol Innovation & Research Center)
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
(Food & Feed Innovation Center)
บริษัท ไบโอทอล์ค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
     
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการปลูกพืชอ้อย การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาล
ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนางานวิจัย และบริการในขอบข่ายงานด้านต่างๆ :
  • Crop Production
  • Sugar Technology & Specialty
  • Bio-based Chemicals & Energy
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ครบวงจร
  • การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • การพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
  • การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ชมห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการทดสอบ วิจัยและพัฒนาทำการทดลองระดับ Prototype และ Pilot Process เกี่ยวกับ Enzyme เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็น Application ต่างๆในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์
  • เทคโนโลยีการหมัก
  • มีขนาดใหญ่ความจุ 10,000 ลิตร
 
Download More

ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)
 ..
Reserve Now >
Or
https://forms.gle/4ND3TiCohZznaPL68
รายละเอียดเพิ่มเติม
  ..
 กำหนดการ Download >
 แผนที่ Download >

วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา : เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share