Training & Workshop | สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
Training

สร้างการนำเสนอด้วยพลังแห่งการดีไซน์ รุ่นที่ 3
To Create Presentations with Impact Design #3
                            โดย อาจารย์สุมนัส จักษ์เมธา
                                      ___________

สิ่งที่ต้องใช้ Notebook/Laptop ที่มี โปรแกรม Power point เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป


Highlight

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร
 
09.00 – 10.30 น.
        Modern Presentation Trends ปัจจุบันเป็นอย่างไร
                การใช้รูปภาพในการนำเสนอ ทำอย่างไรให้ดูทันสมัยและสื่อถึงสิ่งที่พูดได้ตรงประเด็น
                การค้นหาภาพจากแหล่งต่างๆ การเลือกรูปภาพ
                การปรับแต่งรูปภาพ
                การเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมในการออกแบบนำเสนอ
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 
10.45 – 12.00 น.
        สีสันในการออกแบบการนำเสนอ
                ปรับลุกส์ Presentation : COVER PAGE & AGENDA
                สร้าง First Impression ให้การนำเสนอตั้งแต่เปิดตัวหน้าแรก
               Agenda แผนที่นำทางความเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (S’café Buffet)
 
13.00 – 14.45 น.
        ปรับลุกส์ Presentation : MAIN CONTENT
               เทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ PRESENTATION เน้นตัวอักษร และ ตัวเลข
               การใช้ BULLET POINT เพื่อช่วยลดความยุ่งเหยิงของข้อมูลในหน้าสไลด์
               การจัดการหน้าสไลด์ที่แน่นไปด้วยตัวอักษร
               เทคนิคและเคล็ดลับการออกแบบ PRESENTATION ที่เป็นตารางและ Graph Chart
               เทคนิคลัดสู่การทำ INFOGRAPHIC ได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก
14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
 
15.00 – 16.15 น.
        เทคนิคการออกแบบ Animation & Transition ตัวช่วยสำคัญในการลำดับการนำเสนอ
                 การออกแบบ Back cover
                ใบปิดท้ายการนำเสนอ ตัวสรุปสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
                 Composition Technique บทสรุป การจัดวางพื้นที่บนหน้าสไลด์
16.15 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                                        3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                                         4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย             4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                      3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

BM Exclusive - Unlimited Entries 2019           เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการทั่วไป                                            4,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว

Download More

 
___________
 
Please Contact
คุณวนัสบดี คุณนิศาชล
02-345-1120 02-345-1132
  086-329-1977
wanasbodeet@off.fti.or.th,
wanasbodee.t.fti@gmail.com
nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

วันที่จัดกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Galleria 2,3 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th, wanasbodee.t.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share