Training & Workshop | เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสด้วยเทคนิคการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานISO9001:2015
เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส
เทคนิคการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานISO9001:2015
OPPORTUNITY AND RISK MANAGEMENT WITH ISO9001:2015
โดย คุณเบญญาพร เรณูสวัสดิ์    
                                     
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องนานา ชั้น8 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

___________

Highlight
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น.
 • ความหมายของความเสี่ยง / โอกาส
 • การบริหารงานโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการ(Process Approach) และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการบริหารความเสี่ยง / โอกาส ในภาพรวม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ข้อกำหนด และเทคนิคการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาความเสี่ยง/โอกาส และการจัดการ
  • บริบทขององค์กร (Context of The Organization)
   •  ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
   • ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45    – 12.00 น.
 • Workshop  : การพิจารณาองค์กร และบริบทขององค์กร
 • Workshop : การพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อองค์กร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
 • การวางแผนสำหรับระบบบริหารคุณภาพ  (Planning for the QMS)
  • การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยง และโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
  • ตัวอย่าง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และโอกาส
 • Workshop: การพิจารณาความเสี่ยง /โอกาสขององค์กร และการจัดการ
  • Business Risk สำหรับองค์กร / Process Risk สำหรับแต่ละหน่วยงาน
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
      15.00 – 16.25 น.
 • Workshop: การพิจารณาความเสี่ยง /โอกาสขององค์กร และการจัดการ(ต่อ)
 • การทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยง/โอกาส และมาตรการจัดการให้มีประสิทธิผล
16.25 – 16.30 น.
 • ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
หมายเหตุ : รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


อัตราราคา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกBM Platinum                                                                                      3,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(1) สมาชิก BM Member / BM VIP                                                                3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(2) สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                    3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
** พิเศษ ** สมาชิก (1)+(2) : สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                   3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                                                                                           4,200 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

___________

Download More
  
• ใบสมัครกิจกรรม
    
     Download >

• กำหนดการ
    Download >___________

Please Contact

 
คุณวนัสบดี   คุณนิศาชล
02-345-1120   02-345-1132
086-329-1977   086-329-1977
wanasbodeet@off.fti.or.th,
wanasbodee.t.fti@gmail.com
  nisachons@off.fti.or.th,
nisachon.fti@gmail.com

 

วันที่จัดกิจกรรม : 15 พฤษภาคม 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องนานา ชั้น8 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share