Open House Network | ศึกษาดูงาน Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture No.2
·         Open House Network | ศึกษาดูงาน

        

          บรรยาย : โดย
เครือบริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

  • ภาพรวมการบริหารจัดการ “เกษตรอัจฉริยะ Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture”
  • ระบบควบคุมคุณภาพแสง ความชื้น อุณหภูมิ และแร่ธาตุ ด้วยการใช้ระบบเซนเซอร์เป็นตัวควบคุม โดยปราศจากการใช้สารเคมี
  • การพัฒนาและวิจัยเมล็ดพันธุ์ โดยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • การนำเทคโนโลยี BIG DATA เข้ามาจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลผู้บริโภค เมล็ดพันธุ์ ผลผลิต เพื่อการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
·           ศึกษาดูงาน :
  •  Plant Factory – Smart Farming & Smart Agriculture ระบบฟาร์มปิดด้วยการปลูกพืชแบบควบคุมเต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น
  •  คลินิกเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี
  •  การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงเชิงรุกตามศักยภาพพื้นที่และทรัพยากร
 Download ใบสมัครกิจกรรม
คลิกเลย
 Download กำหนดการ
คลิกเลย

 
ติดต่อ-สอบถาม
คุณสิริ Tel. 02-345-1124, มือถือ 086-329-1978
คุณจารุณี Tel. 02-345-1180 มือถือ  086-329-1976 


วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เวลา : 06.30 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสิริ
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: siric@off.fti.or.th, siric.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share