.
เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย 
ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530

ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทย
ให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก
.
.


วิสัยทัศน์
เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน
.
.
.
.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท
ดังนี้

1. ประเภทสามัญ
    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล
    และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
    โรงงาน ซึ่งรวมทั้ง สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม


______________

2. ประเภทสมทบ
    บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรม
    หรือสมาคมการค้า


 
    Learn more >

 
 

สมาชิกจะได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค
โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นแกนเชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ผู้ประกอบการด้วยกันเองรวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี มาจากการเลือกตั้งจำนวน 2 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด และ 1 ใน 3 เป็นการเลือกตั้ง
จากกลุ่มอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดนโยบายและบริหารงาน ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประสานกับภาครัฐและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ คือ
"พัฒนาอุตสาหกรรมไทย"

 
.
.
.
 

สภาอุตสาหกรรมเป็นนิติบุคคล
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอตสากรรมภาคเอกชน
    ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
    การประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการ
    และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิด
    หรือ ใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล
    เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลาง
    สำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
    เพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย
    เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
9. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
.
.
.
   
.    
บทบาทที่ทุกระดับเชื่อถือ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับการยอมรับทั่วไปในฐานะตัวแทน
ภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยมีบทบาทที่สำคัญ ดังนี้


 


ร่วมเป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐบาลและเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตลอดจนรัฐบาล
ได้วางใจให้มีผู้แทน ส.อ.ท. ในคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานต่างๆ ในหน่วยงานราชการ
จึงมีส่วนร่วมดูแล ส่งเสริมและวางแผน
รวมทั้งนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
ที่สอดคล้องเหมาะสม ต่อภาครัฐบาล
อันจะนำสู่การกำหนดนโยบาย หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจโดยรวมทุกภูมิภาคของประเทศ


 
.
.
.

______________________________________________

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีฐานะเท่าเทียมและประสานงานกับ
องค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านอุตสาหกรรม ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
จึงสามารถเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย
และเป็นแกนกลาง ประสานให้เกิดความร่วมมือที่จะ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนาธุรกิจ การค้า การลงทุน
ตลอดจนปกป้องสิทธิ และความยุติธรรมที่สมาชิกและภาคอุตสาหกรรมพึงได้รับ
อย่างเต็มภาคภูมิทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
ได้รับมอบอำนาจจากภาครัฐให้มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะสอดส่อง ตรวจตราดูแล
ตลอดจนให้การรับรองสมาชิกและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกติกา หลักเกณฑ์ กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด

 
.
.
................... ................... ................... .....................
.
.


 
.
.    
 

 
APEC
Business Travel Cardบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค
APEC | ABTC
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไม่ค้างค่าบำรุงสมาชิกฯ 
 


สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตร 
APEC Business Travel Card

 
1. ไม่ต้องขอ Visa ในการเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม APEC
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับนั
กธุรกิจที่ต้องเดินทาง
    ในกลุ่ม APEC เป็นประจำ

3. ขั้นตอนการเข้า-ออกเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผู้ถือบัตรฯ
    จะได้รับอนุญาตให้เข้าช่องทางพิ
เศษสำหรับสมาชิกเอเปค
    (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่
าอากาศยานนานาชาติ
    ของสมาชิ
กเอเปค


__________

ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Check status >

หรือ ลิงค์ตรวจสอบข้อมูล
http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

หมายเหตุ
กรณีตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน
เพื่อใช้สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC
ก่อนการสมัคร ABTC Online


__________

สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้ที่
ฝ่ายบริหารองค์กร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณปิยะฉัตร
โทรศัพท์ 02-345-1145  
E-mail: piyachats@off.fti.or.th


คุณอรัญญา
โทรศัพท์ 02-345-1010 
E-mail: aranyar@off.fti.or.th 
.
.


 
.
.
.
.
Certificate of Origin :
E-C/O

______________________________________

บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์


 .

     
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
พัฒนาระบบการออก ...
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

จากระบบเดิมให้เป็น >>>>>>>>>>>>>>>>
.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-C/O).


เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ National Single Window : NSW
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการใช้งานผ่าน Website :
www.fti.or.th
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


__________

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณศศิกานต์
โทรศัพท์ 02-345-1010 
E-mail: sasikarnd@off.fti.or.th

คุณอรัญญา
โทรศัพท์ 02-345-1010 
E-mail: aranyar@off.fti.or.th

.
 
    .