APEC Business Travel Card : ABTC
โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุ
รกิจเอเปค
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตร APEC Business Travel Card
1. ไม่ต้องขอ Visa ในการเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม APEC
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับนั
กธุรกิจที่ต้องเดินทางในกลุ่ม APEC เป็นประจำ
3. ขั้นตอนการเข้า-ออกเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับอนุญาตให้เข้าช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค
 
การสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุ
รกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2. เอกสารประกอบการสมัคร 

3. ดาวน์โหลดใบสมัคร 
4. ตัวอย่างเอกสารรับรองการทำงาน 

5. ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท / คน
6. สมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่
งประเทศไทย
   (เฉพาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 
หมายเหตุ :
1. ปัจจุบันประเทศที่เข้าร่
วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคมี 18 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเม็กซิโก
2. วิธีการใช้บัตร APEC Business Travel Card : ผู้ถือบัตรจะต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทาง ซึ่งมีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตรเดินทางเท่านั้น และใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสั้น ไม่ใช่เพื่อเข้าไปทำงาน หรือท่องเที่ยวติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครได้ที่
คุณอรอุมา โทร. 02-345-1145
ฝ่ายบริหารองค์กร
E-mail : 
onumar@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com


   

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 662-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180
มือถือ : 668-1836-9920, 668-6329-1975-8
โทรสาร : 662-345-1119, 662-345-1281-3
อีเมล์ : inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.
th, bmatchingfti@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.ftimatching.com


      
 

บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
Certificate of Origin : E-C/O

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้พัฒนาระบบการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
จากระบบเดิมให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-C/O)
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการพัฒนาไปสู่
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW)
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการใช้งานผ่าน Website ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เริ่มให้บริการ 1 เมษายน 2557
 

เอกสาร ค่าใช้จ่าย และขั้นตอน
การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออนไลน์
คลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

ฝ่ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-345-1010

E-mail: yuwaleep@off.fti.or.th, sittichok@off.fti.or.th