ประสบการณ์ของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับ
นักธุรกิจพม่า จัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
.
 
 
.
BUSINESS COUNCILS
IN THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
.
 
       
TRBC
THAI - RUSSIAN
BUSINESS  COUNCIL
.
.    
History

สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย
(Thai – Russian Business Council)
  Benefits and Privileges >

Registration Membership >

 
     
..........................................................................  
 
..........................................................................   .
.    
Learn more >   .
. .  
.    
   
.    
     
.    
SABC
THAILAND - SOUTH AFRICA
BUSINESS  COUNCIL
 
.    
History

สภาธุรกิจไทย – แอฟริกาใต้
(Thailand – South Africa Business Council) 
ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การอนุมัติในหลักการของคณะกรรมการ
ร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ
ในด้านต่างๆระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง
นายอโศก อุปัทยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ วาระปี 2561- 2563
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนที่มีคุณวุฒิในด้านการขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและการลงทุน จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
  Benefits and Privileges >

Registration Membership >

 
.    
Learn more >    
.    
.    
   
.    
      
.    
T-IBC
THAILAND - INDONESIA
BUSINESS  COUNCIL
 
.    
History

ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 และมีการรับทราบการลงนาม
บันทึกความเข้าใจ เพื่อการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking : JSCCIB - Thailand.
กับ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Chamber of Commerce and Industry : KADIN
ที่ประชุมกกร. จึงมีมติเห็นชอบให้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จัดตั้ง สภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันนายพงศธร ทวีสิน
ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย
วาระปี 2561 – 2563
  Benefits and Privileges >

Registration Membership >
.    
Learn more >    
 

ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching